Feb 27, 2020   11:51 p.m. Alexander
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Galbo – FME B-ALSM den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Michal Galbo
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5230-14052
ID študenta:14052
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Sejč, CSc.
Miesto vypracovania:ÚTM Sjf STU
  
Názov práce:Technológie opracovania elektród na robotizovaných pracoviskách odporového zvárania autokarosérií
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Bodové odporové zváranie pozinkovaných oceľových plechov: princíp, technické vybavenie robotizovaných pracovísk pre zváranie autokarosérií.
- Mechaniznus opotrebenia elektród (kontaktných špičiek).
- Postupy trieskového a beztrieskového opracovania opotrebených elektród na ručných a robotizovaných pracoviskách bodového odporového zvárania.
- Porovnanie technológií opracovania elektród: výhody, nevýhody, súšasný stav nasadenia vybraných technológií opracovania elektród v automobilovom priemysle.
  
Rozsah práce:35
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:11. 06. 2010Ing. Michal Galbo
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu