28. 2. 2020  19:52 Zlatica
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Katarína Chalániová – FA B-AU den [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Katarína Chalániová
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-48876
ID študenta:48876
Vedúci práce:Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
  
Názov práce:Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Formou urbanisticko-architektonickej štúdie a projektu stavby (PS) navrhnite riešenie Svätotrojičného námestia v Krupine.
Obsah a rozah zadania :
časť A: urbanisticko architektonický návrh riešenia formou štúdie:
         - prieskum priestoru, analýza, problémový výkres
         - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie
         - návrh dlažieb, mobiliáru, malej architektúry,
časť B: PS - projekt stavby :
         - stavebno - architektonická časť; konštrukčné a architektonické detaily
časť C: prílohy : správa
  
Rozsah práce:textová a grafická časť podľa špecifikácie v prílohe zadania
  
Dátum zadania:18. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2011Ing. arch. Katarína Chalániová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu