Apr 9, 2020   6:17 p.m. Milena
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Andrej Dubeň – FA B-AU den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
 Fakulta architektúry
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Andrej Dubeň
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-48926
ID študenta:48926
Vedúci práce:Ing. arch. Ĺubica Ilkovičová, CSc.
Miesto vypracovania:FA STU Bratislava
  
Názov práce:Rezidencia veľvyslanca
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Architektúra (projekt stavby pre územné konanie) - textová a výkresová časť s náležitosťami projektu stavby pre ÚK (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre architektonické navrhovanie budov, ich územného a objemového riešenia, 3D zobrazenie).
2. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre stavebné konanie) - textová a výkresová časť s náležitosťami projektu stavby pre SK (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre navrhovanie budov pre účely stavebného konania), 3D zobrazenie, bilancia ukazovateľov a ekonomiky stavby, model, (je prílohou elaborátu práce).
3. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre realizáciu stavby) - vybraná časť dokumentácie technického, materiálového a výtvarného riešenia budovy (pôdorys, rez, 3 detaily).
  
Rozsah práce:Projekt stavby pre územné a stavebné konanie s prehĺbením vybraných častí
  
Dátum zadania:15. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2011Ing. arch. Andrej Dubeň
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. akad. arch. Peter Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu