Aug 20, 2019   1:07 a.m. Anabela
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Birás – FCE B-PSA den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 Stavebná fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Birás
Študijný program:pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory:5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:SvF-5352-49101
ID študenta:49101
Vedúci práce:doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU
  
Názov práce:Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Projekt na realizáciu stavby

ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE


GRAFICKÁ ČASŤ:

Pôdorys 1.PP, 1. NP a typického podlažia M 1:50,
Rez priečny (schodiskom) a pozdĺžny M 1:50,
Pohľad M 1:50,
Vybrané detaily (rozsah-veľkosť formátu 2xA2 až A1) M 1:20 až M 1:1,
Poster (700 x 1000mm)


TEXTOVÁ ČASŤ:

Technická správa,
Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov - pre typické podlažie
Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania
Tepelnotechnický posudok:
- posúdenie obalových konštrukcií (obvodovej steny, strechy a podlahy) z hľadiska tepelného odporu,
- posúdenie otvorových konštrukcií z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla,
- posúdenie kritických detailov na minimálnu povrchovú teplotu,
- posúdenie z hľadiska potreby tepla na vykurovanie

FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe a jedenkrát v elektronickej forme. Grafická časť sa odovzdá jedenkrát na papieri a jedenkrát v elektronickej forme.
  
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania. Rozsah textovej časti 20 - 30 strán.
  
Literatúra:
  1. Chmúrny, I. Tepelná ochrana budov, Bratislava, Jaga, 2003
  2. Neumann, D. a kol.: Stavebné konštrukcie I., Bratislava, Jaga, 2005
  3. Neumann, D. a kol.: Stavebné konštrukcie II., Bratislava, Jaga, 2006
  4. Puškár, A., Řehák, I., Fučila, J., Vavrovič, B.: Obvodové plášte budov: Fasády, Bratislava, Jaga, 2002
  5. STN 73 054-1, STN 73 0540-2, STN 73 0540-3, STN 73 0540-4, ostatná dostupná odborná literatúra, platné STN katalógové a technické listy odborných firiem
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2011Ing. Martin Birás
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
garant študijného programu