20. 11. 2019  13:07 Félix
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Pavel Hudaček – SjF B-ALSM den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Pavel Hudaček
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5230-49249
ID študenta:49249
Vedúci práce:doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Konzultant:RNDr. Ľudmila Zajacová
Miesto vypracovania:Ústav dopravnej techniky a konštruovania, Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Vytvorenie kritérií podobnosti pre nakladače definované v STN ISO 6165 a v STN ISO 7131
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analýza východiskových skupín parametrov pre určenie kritérií podobnosti,
2. Vytvorenie databázy vo forme matíc základných parametrov pre skupiny definovaných nakladačov v tabuľkovom editore Microsoft Excel,
3. Určenie kritérií podobnosti,
4. Štatistické výpočty s uvedením funkčných závislostí (rovníc regresných priamok) a koeficientov korelácie,
5. Výkres zobrazujúci skúmané nakladače s ich základnými rozmerovými parametrami.
  
Rozsah práce:30 strán
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:11. 06. 2010Ing. Pavel Hudaček
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu