9. 8. 2020  1:45 Ľubomíra
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Pavel Hudaček – SjF B-ALSM den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky
 
    Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 
Strojnícka fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Pavel Hudaček
Študijný program:
automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:
5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:
SjF-5230-49249
ID študenta:
49249
Vedúci práce:doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Konzultant:
RNDr. Ľudmila Zajacová
Miesto vypracovania:
Ústav dopravnej techniky a konštruovania, Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:
Vytvorenie kritérií podobnosti pre nakladače definované v STN ISO 6165 a v STN ISO 7131
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analýza východiskových skupín parametrov pre určenie kritérií podobnosti,
2. Vytvorenie databázy vo forme matíc základných parametrov pre skupiny definovaných nakladačov v tabuľkovom editore Microsoft Excel,
3. Určenie kritérií podobnosti,
4. Štatistické výpočty s uvedením funkčných závislostí (rovníc regresných priamok) a koeficientov korelácie,
5. Výkres zobrazujúci skúmané nakladače s ich základnými rozmerovými parametrami.
  
Rozsah práce:
30 strán
  
Dátum zadania:
15. 02. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
11. 06. 2010Ing. Pavel Hudaček
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu