Jan 23, 2020   2:35 p.m. Miloš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Katarína Michalková – FA B-AU den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Katarína Michalková
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-49360
ID študenta:49360
Vedúci práce:Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
  
Názov práce:Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Formou urbanisticko-architektonickej štúdie a projektu stavby (PS) navrhnite riešenie Svätotrojičného námestia v Krupine.
Obsah a rozah zadania :
časť A: urbanisticko architektonický návrh riešenia formou štúdie:
         - prieskum priestoru, analýza, problémový výkres
         - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie
         - návrh dlažieb, mobiliáru, malej architektúry,
časť B: PS - projekt stavby :
         - stavebno - architektonická časť; konštrukčné a architektonické detaily
časť C: prílohy : správa
  
Rozsah práce:textová a grafická časť podľa špecifikácie v prílohe zadania
  
Dátum zadania:18. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2011Ing. arch. Katarína Michalková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu