2. 6. 2020  11:01 Xénia
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jozef Havran, PhD. – SvF B-PSA den [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 Stavebná fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Jozef Havran
Študijný program:
pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory:
stavebníctvo, architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
SvF-5352-49379
ID študenta:49379
Vedúci práce:
Ing. Rastislav Ingeli
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU
 
 
Názov práce:
Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Projekt na realizáciu stavby

ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE

GRAFICKÁ ČASŤ:
Pôdorys 1.PP, 1.NP a typického podlažia M 1:50
Rez priečny (schodiskom) a pozdĺžny M 1:50,
Pohľad M 1:50,
Vybrané detaily (rozsah - veľkosť formátu 2xA2 až A1) M 1:20 až 1:1,
Poster (700 x 1000mm).

TEXTOVÁ ČASŤ:
Technická správa,
Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov – pre typické podlažie,
Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania,
Tepelnotechnický posudok:
- posúdenie obalových konštrukcií (obvodové steny, strechy a podlahy), ktoré ohraničujú vykurovaný priestor, z hľadiska tepelného odporu a šírenia vlhkosti konštrukciou,
- posúdenie otvorových konštrukcií z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla,
- posúdenie kritických detailov na min. povrchovú teplotu,
- posúdenie z hľadiska potreby tepla na vykurovanie.

FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ PRÁCE:
Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe a jedenkrát v elektronickej forme. Grafická časť sa odovzdá jedenkrát na papieri a jedenkrát v elektronickej forme.
 
 
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania. Rozsah textovej časti 20 - 35 strán.
 
 
Literatúra:
  1. CHMÚRNY,I.: Tepelná ochrana budov, Jaga group Bratislava, 2003..
  2. PUŠKÁR, A. -- ŘEHÁK, I. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Obvodové plášte budov : Fasády. Bratislava: Jaga, 2002. 311 s. ISBN 80-88905-72-9.
  3. NEUMANN, D. -- WEINBRENNER, U. -- HESTERMANN, U. -- RONGEN, L. Stavebné konštrukcie II.: Frick/Knöll 2. Bratislava : Jaga, 2006. 499 s. ISBN 80-8076-035-7.
  4. NEUMANN, D. Stavebné konštukcie I. Bratislava: Jaga, 2006.
  5. Konštrukcie plochých striech. Bratislava : Jaga, 1997. 143 s. ISBN 80-967676-3-1.
  6. OLÁH, J. Konštrukcie pozemných stavieb III: Zastrešenie 2.časť. Bratislava : SVŠT v Bratislave StF, 1986. 175 s.
  7. STN 01 3420: 2008
  8. STN 73 0540 - 1, STN 73 0540 - 2, STN 73 0540 - 3, STN 73 0540 - 4 a ostatná dostupná odborná literatúra, platné normy, katalógové a technické listy odborných firiem.
 
 
Dátum zadania:
14. 02. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
20. 05. 2011Ing. Jozef Havran, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
garant študijného programu