22. 9. 2019  5:44 Móric
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Daniel Kohút – SvF B-TMS pres [sem 2, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Daniel Kohút
Študijný program:technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5370-10572
ID študenta:10572
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU Bratislava
  
Názov práce:Polyfunkčný bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Projekt organizácie výstavby
1.1 Technická správa
- identifikačné údaje
- charakteristika staveniska
- charakteristika stavby
- koncepcia postupu výstavby
- koncepcia zariadenia staveniska
- ochrana životného prostredia pri výstavbe
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
- požiarna ochrana staveniska
- termínové podmienky realizácie stavby
1.2 Situácia k projektu organizácie výstavby
1.3 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby

2. Technologický predpis pre realizáciu stropných monolitických betónových konštrukcií:
- účel
- rozsah platnosti
- súvisiace dokumenty
- definície pojmov a použité skratky
- pracovné postupy
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
- ochrana životného prostredia
- kontrolný a skúšobný plán

Poznámka:
Riešenie záverečnej práce musí byť v súlade s konštrukčným riešením stavby, ktoré poslucháč vypracoval na ateliérovej tvorbe. Tento konštrukčný projekt poslucháč predloží pri obhajobe záverečnej práce.
  
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
  2. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
  3. JURÍČEK, I. -- BAJZA, A. -- CESNAK, J. Konštrukcie budov z monolitického betónu: Technické parametre - konštrukčné systémy - komponenty systémov - realizačné firmy - dodávatelia. Bratislava : Eurostav, 2005. 155 s. ISBN 80-969024-2-3.
  4. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
  5. Platné právne predpisy a STN
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2008Ing. Daniel Kohút
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu