Oct 20, 2019   3:35 p.m. Vendelín
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Daniel Kohút – FCE B-TMS den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Daniel Kohút
Študijný program:technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5370-10572
ID študenta:10572
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU Bratislava
  
Názov práce:Polyfunkčný bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Projekt organizácie výstavby
1.1 Technická správa
- identifikačné údaje
- charakteristika staveniska
- charakteristika stavby
- koncepcia postupu výstavby
- koncepcia zariadenia staveniska
- ochrana životného prostredia pri výstavbe
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
- požiarna ochrana staveniska
- termínové podmienky realizácie stavby
1.2 Situácia k projektu organizácie výstavby
1.3 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby

2. Technologický predpis pre realizáciu stropných monolitických betónových konštrukcií:
- účel
- rozsah platnosti
- súvisiace dokumenty
- definície pojmov a použité skratky
- pracovné postupy
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
- ochrana životného prostredia
- kontrolný a skúšobný plán

Poznámka:
Riešenie záverečnej práce musí byť v súlade s konštrukčným riešením stavby, ktoré poslucháč vypracoval na ateliérovej tvorbe. Tento konštrukčný projekt poslucháč predloží pri obhajobe záverečnej práce.
  
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
  2. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
  3. JURÍČEK, I. -- BAJZA, A. -- CESNAK, J. Konštrukcie budov z monolitického betónu: Technické parametre - konštrukčné systémy - komponenty systémov - realizačné firmy - dodávatelia. Bratislava : Eurostav, 2005. 155 s. ISBN 80-969024-2-3.
  4. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
  5. Platné právne predpisy a STN
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2008Ing. Daniel Kohút
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu