Apr 7, 2020   10:58 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Arpád Kósa, PhD. – FEEIT B-ELN den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Arpád Kósa
Študijný program:elektronika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5390-50249
ID študenta:50249
Vedúci práce:doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Konzultant:Ing. František Dubecký, CSc.
  
Názov práce:Skúmanie vlastností polovodičových štruktúr metódou DLTS
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Oboznámte sa so základmi teórie kapacitnej spektroskopie hlbokých hladín (DLTS metódy) a s metodikou merania na meracom pracovisku DL8000.

2. Namerajte DLTS spektrá a identifikujte základné parametre hlbokých hladín v predložených polovodičových štruktúrach na báze Si na meracom pracovisku DL8000.
  
Dátum zadania:24. 06. 2010
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2011Ing. Arpád Kósa, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
garant študijného programu