Apr 8, 2020   2:56 p.m. Albert
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Katarína Výletová – FA B-AU den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Katarína Výletová
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-39968
ID študenta:39968
Vedúci práce:Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Konzultant:Ing. Peter Rakšányi, PhD., Ing. Katarína Gécová
Miesto vypracovania:FA STU Bratislava
  
Názov práce:Rekonštrukcia námestia v Modre
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Formou urbanisticko-architektonickej štúdie (UAŠ) a projektu stavby (PS)
navrhnite riešenie nám. Ľ. Štúra v Modre. Obsah a rozah zadania
časť A: UAŠ - urbanisticko architektonický návrh riešenia :
     - prieskum priestoru, analýza, problémový výkres varianty
       urbanisticko - architektonického riešenia (kontrola rozpracovanosti)
    - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie a návrh mobiliáru
časť B: PS - projekt stavby :
    - stavebno - architektonická časť; konštrukčné a architektonické detaily
časť C: Prílohy : správa
Podrobnejšiu špecifikáciu zadania obsahuje príloha k zadaniu, ktorú vydá ÚUÚP
  
Rozsah práce:Textová a grafická časť podľa prílohy a špecifikácie k zadaniu
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:07. 06. 2010Ing. arch. Katarína Výletová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu