18. 2. 2020  22:42 Jaromír
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Katarína Výletová – FA B-AU den [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Katarína Výletová
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-39968
ID študenta:39968
Vedúci práce:Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Konzultant:Ing. Peter Rakšányi, PhD., Ing. Katarína Gécová
Miesto vypracovania:FA STU Bratislava
  
Názov práce:Rekonštrukcia námestia v Modre
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Formou urbanisticko-architektonickej štúdie (UAŠ) a projektu stavby (PS)
navrhnite riešenie nám. Ľ. Štúra v Modre. Obsah a rozah zadania
časť A: UAŠ - urbanisticko architektonický návrh riešenia :
     - prieskum priestoru, analýza, problémový výkres varianty
       urbanisticko - architektonického riešenia (kontrola rozpracovanosti)
    - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie a návrh mobiliáru
časť B: PS - projekt stavby :
    - stavebno - architektonická časť; konštrukčné a architektonické detaily
časť C: Prílohy : správa
Podrobnejšiu špecifikáciu zadania obsahuje príloha k zadaniu, ktorú vydá ÚUÚP
  
Rozsah práce:Textová a grafická časť podľa prílohy a špecifikácie k zadaniu
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:07. 06. 2010Ing. arch. Katarína Výletová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu