18. 10. 2019  1:42 Lukáš
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Samuel Húšek – SjF I-ALSM-MV pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Samuel Húšek
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5232-30840
ID študenta:30840
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Návrh hybridnej hnacej jednotky pre mestský autobus
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Analyzujte súčasný stav mestských autobusov s hybridným pohonom. Analyzujte jednotlivé hybridné hnacie jednotky autobusov. Na základe predchádzajúcich analýz navrhnite koncepcie hybridných hnacích jednotiek pre daný autobus. Vyberte najvhodnejšiu koncepciu pre daný autobus. Vykonajte potrebné výpočty pre určenie základných parametrov hnacej jednotky. Navrhnite hlavné časti hybridnej hnacej jednotky. Práca bude obsahovať zostavné výkresy a výkresovú dokumentáciu k vybraným častiam navrhnutej hnacej sústavy.
  
Rozsah práce:50-80 strán
  
Literatúra:
  1. VLK, F. Automobilová technická příručka: Dynamika vozidiel. Vozidlové motory. Převodová ústrojí. Podvozky vozidel. Stavba vozidel. Brno : VLK, 2005. 791 s. ISBN 80-238-9681-4.
  2. VLK, F. Dynamika motorových vozidel: Jízdní odpory: Hnací charakteristika: Brzdění: Odpružení: Řízení, ovladatelnost: Stabilita. Brno : VLK, 2000. ISBN 80-238-5273-6.
  3. VLK, F. Dynamika motorových vozidel: Jízdní odpory: Hnací charakteristika: Brzdění: Odpružení: Řízení, ovladatelnost: Stabilita. Brno : VLK, 2003. 432 s. ISBN 80-239-0024-2.
  4. VLK, F. Elektrická zařízení motorových vozidel. Brno : VLK, 2005. 251 s. ISBN 80-239-3718-9.
  5. VLK, F. Elektronické systémy motorových vozidel. Díl 1., 2. Praha : VLK, 2002. ISBN 80-238-7282-6.
  6. VLK, F. Koncepce motorových vozidel: Koncepce vozidel: Alternativní pohony: Komfortní systémy: Řízení dynamiky: Informační systémy. Brno : VLK, 2000. 367 s. ISBN 80-238-5276-0.
  7. VLK, F. Úlohy z dynamiky motorových vozidel: Výkon vozidla, Brzdné vlastnosti, Kmitání, Řiditelnost a ovladatelnost. Brno : VLK, 2001. 221 s. ISBN 80-238-6574-9.
  8. REIMPELL, J. -- HOSEUS, K. Fahrwerktechnik:Fahrzeugmechanik. Würzburg : Vogel, 1992. 381 s. ISBN 3-8023-1441-7.
  
Dátum zadania:30. 03. 2009
  
Dátum odovzdania:12. 06. 2009Ing. Samuel Húšek
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
garant študijného programu