May 25, 2020   7:33 p.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Deák – FME I-AISP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 
Strojnícka fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Peter Deák
Študijný program:
automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:
SjF-5226-14135
ID študenta:
14135
Vedúci práce:
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Konzultant:
Ing. Miroslav Mates
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 
 
Názov práce:
Konštrukčné riešenie laboratórneho modelu „Rotačné kyvadlo - Pendubot“
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:1.Zostavte matematický model uvedeného laboratórneho systému vo funkcii „rotačné kyvadlo“ vhodného pre počítačovú simuláciu úlohy stabilizácie kyvadla v nestabilnom rovnovážnom stave.

2.Navrhnite vhodný spôsob konštrukčného riešenia uvedeného kombinovaného laboratórneho fyzikálneho modelu, oživte pohonnú jednotku a riešte programové spracovanie údajov snímačov pootočenia.
 
 
Rozsah práce:
60 - 80 strán
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:12. 06. 2009Ing. Peter Deák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
garant študijného programu