Dec 15, 2019   2:23 p.m. Ivica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Hýll – FME I-ALSM-MV den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Hýll
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5232-30443
ID študenta:30443
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Hodnotenie bezpečnosti a pohodlia jazdy motorového vozidla
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Analyzujte predpisy a normy, ktoré hodnotia vplyv kmitania na posádku motorového vozidla. Analyzujte súčasný stav pri vyšetrovaní pohodlia a bezpečnosti jazdy motorových vozidiel pomocou virtuálneho modelu motorového vozidla. Vytvorte virtuálny model motorového vozidla v prostredí MSC.ADAMS. Vykonajte simulácie na vytvorenom modeli pri zmene parametrov pruženia. Navrhnite vhodné hodnotiace kritéria a vyhodnoťte získané dáta zo simulácií virtuálneho modelu automobilu.
  
Rozsah práce:50-80 strán
  
Literatúra:
  1. VLK, F. Automobilová technická příručka: Dynamika vozidiel. Vozidlové motory. Převodová ústrojí. Podvozky vozidel. Stavba vozidel. Brno : VLK, 2005. 791 s. ISBN 80-238-9681-4.
  2. VLK, F. Dynamika motorových vozidel: Jízdní odpory: Hnací charakteristika: Brzdění: Odpružení: Řízení, ovladatelnost: Stabilita. Brno : VLK, 2000. ISBN 80-238-5273-6.
  3. VLK, F. Dynamika motorových vozidel: Jízdní odpory: Hnací charakteristika: Brzdění: Odpružení: Řízení, ovladatelnost: Stabilita. Brno : VLK, 2003. 432 s. ISBN 80-239-0024-2.
  4. REIMPELL, J. -- HOSEUS, K. Fahrwerktechnik:Fahrzeugmechanik. Würzburg : Vogel, 1992. 381 s. ISBN 3-8023-1441-7.
  
Dátum zadania:30. 03. 2009
  
Dátum odovzdania:12. 06. 2009Ing. Martin Hýll
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
garant študijného programu