Jul 20, 2019   7:24 a.m. Iľja
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Angelika Szalaiová – FCE I-ERS den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
 Stavebná fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Angelika Szalaiová
Študijný program:ekonomika a riadenie stavebníctva
Študijné odbory:5.2.8. stavebníctvo, 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment
Evidenčné číslo:SvF-5324-51620
ID študenta:51620
Vedúci práce:Ing. Zora Petráková, PhD.
Konzultant:Ing. Martin Balaban
Miesto vypracovania:STU v Bratislave
  
Názov práce:Riadenie hodnoty stavebného objektu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Riadenie hodnoty stavebného objektu
2. Náklady životného cyklu stavebného objektu
3. Energetické a ekonomické hodnotenie stavebného objektu
Záver
  
Rozsah práce:40 - 80 strán
  
Literatúra:
  1. TRÁVNIK, I. Riadenie hodnoty stavebného diela. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 207 s. ISBN 80-227-1084-9.
  2. PÚCHOVSKÝ, B. Multikriteriálne rozhodovanie v projektovom riadení. In PETRÁKOVÁ, Z. -- KOL. Riadenie projektov: ( projektový manažment ). 1st vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2007, s. 151--157. ISBN 978-80-227-2593-4.
  3. PÚCHOVSKÝ, B. Vybrané problémy aplikácie viackriteriálneho rozhodovania v stavebníctve. Soudní inženýrství, s. 261--266. ISSN 1211-443X.
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2009Ing. Angelika Szalaiová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
garant študijného programu