12. 7. 2020  2:02 Nina
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Lukáš Skalík, PhD. – SvF I-TZB pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky
 
    Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 Stavebná fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Lukáš Skalík
Študijný program:
technické zariadenia budov
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-5366-16316
ID študenta:
16316
Vedúci práce:
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Konzultant:
Ing. Mária Kurčová
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:
Návrh slnečného energetického systému na vykurovanie a ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Energetická bilancia bytového domu
2. Alternatívne návrhy slnečného energetického systému a slnečných
   kolektorov
3. Porovnanie energetických a ekonomických aspektov alternatív
4. Výpočet a návrh slnečných kolektorov a ostatných
   zariadení, ako aj doplnkového zdroja tepla
5. Energetické a ekonomické zhodnotenie návrhu
6. Projektová dokumentácia zdroja tepla na báze OZE - realizačný projekt
7. Technická správa
Forma odovzdania diplomovej práce:
Výpočtová a textová časť: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
Výkresová dokumentácia: na pauzovacom alebo nepriehľadnom bielom papieri
                           ako originál, ktorý je uložený v tube s rozpiskou.
Špeciálny seminár: originál v pevnej väzbe, formátA4.
 
 
Rozsah práce:
minimálne 30 strán
 
 
Literatúra:
  1. LULKOVIČOVÁ, O. -- TOMANOVÁ, K. Analýza výpočtových metód návrhu kolektorovej plochy: Energetická certifikácia budov a pravidelná kontrola kotlov. In Vykurovanie 2007. Energetická certifikácia budov a pravidelná kontrola kotlov: Zborník prednášok z 15. medzinárodnej konferencie. - Tatranské Matliare, 26.2. - 2.3. 2007. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2007, s. 269--272. ISBN 978-80-89216-13-0.
  2. DAHLSVEEN, T. -- PETRÁŠ, D. -- CHMÚRNY, I. -- SMOLA, A. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- FÜRI, B. -- KONKOĽ, R. Energetický audit a certifikácia budov. Bratislava : Jaga Group, 2008. 163 s. ISBN 978-80-8076-063-2.
  3. TAKÁCS, J. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- FÜRI, B. Helyzetkép a megújuló energiaforrások hasznosítási lehetöségeiröl Szlovákiában. Magyar Épületgépészet, 57. s. 24--27.
  4. LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. Netradičné zdroje energie: Prednášky. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 138 s. ISBN 80-227-1838-6.
  5. LULKOVIČOVÁ, O. Súčasný stav a budúcnosť obnoviteľných zdrojov energie. TZB Haustechnik, s. 6--7. ISSN 1210-356X.
  6. LULKOVIČOVÁ, O. -- PETRÁŠ, D. -- BAŠTA, J. -- JELÍNEK, V. -- KABÁT, V. Zdroje tepla a domové kotolne. Bratislava : Jaga, 2004. 223 s. ISBN 80-8076-001-2.
  7. LULKOVIČOVÁ, O. Zdroje tepla pre nízkoenergetické budovy. In Konštrukcie pozemných stavieb - budovy na bývanie a ich energetická náročnosť 2008: Zborník z vedeckej konferencie.Nitra,17.4.2008. Bratislava : STU v Bratislave, 2008, s. 28--31. ISBN 978-80-227-2859-1.
  8. PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- FÜRI, B. -- TAKÁCS, J. -- MATUŠKA, T. Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie. Bratislava : Jaga, 2008. 216 s. ISBN 978-80-8076-069-4.
  9. PETRÁŠ, D. -- KONKOĽ, R. Stanovenie potreby energie na vykurovanie pre energetickú certifikáciu budov. TZB Haustechnik, s. 34--36. ISSN 1210-356X.
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
22. 05. 2009Ing. Lukáš Skalík, PhD.
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
garant študijného programu