Feb 25, 2020   11:48 p.m. Frederik
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Štefan Rybovič – FCE I-GAK-GI den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geodetických základov
 Stavebná fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Štefan Rybovič
Študijný program:geodézia a kartografia
Študijný odbor: geodézia a kartografia
Evidenčné číslo:SvF-5330-19857
ID študenta:19857
Vedúci práce:Ing. Peter Černý, PhD.
Konzultant:Ing. Juraj Papčo
  
Názov práce:Možnosti programovania úloh teoretického základu geodézie v rôznych prostrediach
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Programovacie jazyky, prostredia na tvorbu programov.
2. Dostupný softvér na riešenie úloh teoretického základu geodézie.
3. Význam a možnosti tvorby vlastných programov.
4. Praktický experiment - programovanie vybraných úloh v rôznych prostrediach.
5. Analýza a zhodnotenie výsledkov.
  
Rozsah práce:30-50 strán
  
Literatúra:
  1. MITÁŠOVÁ, I. -- ČERNÝ, P. -- GAŠPAR, D. Programovanie. Bratislava : STU v Bratislave, 1993. 202 s. ISBN 80-227-0510-1.
  2. HEROUT, P. Učebnice jazyka C. České Budějovice : Nakladatelství KOPP, 2001. 269 s. ISBN 80-85828-21-9.
  3. Geodetické referenčné systémy, zborník referátov, STU Bratislava 2002.
  4. MathCAD, užívateľská príručka
  5. Valášek,R.: Transformácie súradníc v rovine a v priestore, ŠVK,STU Bratislava 2006
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2009Ing. Štefan Rybovič
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
garant študijného programu