Sep 29, 2020   8:12 p.m. Michal, Michaela
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Mária Masaryková – MTF B-BOZ-PP comb [term 10, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Mária Masaryková
Študijný program:
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Študijný odbor:
8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:
MTF-5266-51932
ID študenta:51932
Vedúci práce:
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:
Železničná spoločnosť Cargo, a.s. Bratislava
 
 
Názov práce:
Bezpečnostné aspekty pri nakladaní tovaru do železničných vozňov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Úvod
1. Typy železničných vozňov a ich značenie
2. Bezpečnostné požiadavky na nakladanie tovaru
3. Bezpečné nakladanie vybraného tovaru v rôznych ročných obdobiach
4. Návrh kontrolného listu na bezpečné nakladanie a vykladanie tovaru
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
 
 
Dátum zadania:
14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:03. 06. 2011Bc. Mária Masaryková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
garantka študijného programu