Feb 25, 2020   6:34 a.m. Frederik
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Ivan Kolečkár – FCFT I-MCHPOT den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ivan Kolečkár
Študijný program:manažérstvo chemických a potravinárskych technológií
Študijné odbory:5.2.52. priemyselné inžinierstvo, 5.2.18. chemické technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5441-22920
ID študenta:22920
Vedúci práce:Ing. Monika Zatrochová, PhD.
  
Názov práce:Odbyt na finančnom trhu, budovanie firmy a prispôsobenie sa zmenám vonkajších podmienok
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:60 strán
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2009Bc. Ivan Kolečkár
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Pavel Herzka, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Šima, DrSc.
garant študijného programu