Jan 19, 2020   7:29 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Juraj Reháček – FCE B-NIZP den [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra dopravných stavieb
 Stavebná fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Juraj Reháček
Študijný program:inžinierstvo životného prostredia
Študijné odbory:5.2.8. stavebníctvo, 4.3.2. environmentálne inžinierstvo
Evidenčné číslo:SvF-5338-17871
ID študenta:17871
Vedúci práce:prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Konzultant:Ing.Peter Rakšányi, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Upokojovanie dopravy v mestskej časti
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Neustále zvyšovanie zaťaženia komunikačnej siete individuálnou automobilovou dopravou výrazne zhoršuje kvalitu života obyvateľov sídiel predovšetkým v citlivých mestských častiach. Vytvorenie priaznivých podmienok pre dopravnú obsluhu a primeranú kvalitu života obyvateľov daného územia si vyžaduje presadzovanie princípov upokojovania dopravy.
Vašou úlohou v rámci bakalárskej práce bude na základe Vašich doterajších poznatkov, štúdia dostupných podkladov a zhodnotenia súčasného stavu charakterizovať podmienky upokojovania dopravy vo vybraných lokalitách mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Vo vybranej lokolite na konkrétnom úseku komunikácie aj navrhnúť vhodné prvky pre upokojovanie dopravy.
Záverečná práca bakalárskeho štúdia okrem textovej časti bude obsahovať aj grafické prílohy podľa dohody s vedúcim záverečnej práce.
  
Rozsah práce:25 - 30 strán
  
Literatúra:
  1. BEZÁK, B. Upokojovanie cestných prieťahov. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 117 s. ISBN 80-227-2355-X.
  2. An Improved Traffic Environment, RDL Report 106, Ministry of Transport, Dennmark, 1993.
  3. Empfehlungen fur die Anlage von Haupverkehrstrassen EAHV 93, FGSV 1993
  4. Platné STN, vyhlášky, metodické pokyny
  5. Zásady bezpečného utváření pozemných komunikací, CDV Brno, 2001. 146 s
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2009Ing. Juraj Reháček
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
garant študijného programu