7. 4. 2020  13:28 Zoltán
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jozef Lády – MTF B-AIA den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Jozef Lády
Študijný program:aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijné odbory: kybernetika, informatika
Evidenčné číslo:MTF-5262-23254
ID študenta:23254
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Návrh a realizácia IS v prostredi Web s využitím UML
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Opíšte firemné procesy a následne špecifikujte katalóg užívateľských požiadaviek.
2. Vykonajte analýzu problémovej oblasti a vytvorte model systému
s využitím vybraných diagramov UML.
3. Vykonajte dátovú analýzu a vytvorte databázu pre IS.
4. Navrhnite dizajn aplikácie a vo zvolenom vývojovom prostredí ju čiastočne implementujte.
  
Dátum zadania:20. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2009Ing. Jozef Lády
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu