Jan 24, 2020   11:58 a.m. Timotej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Štofaňák – FCE I-NKP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra betónových konštrukcií a mostov
 Stavebná fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Štofaňák
Študijný program:nosné konštrukcie pozemných stavieb
Študijné odbory:5.1.4. pozemné stavby, 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-5348-16746
ID študenta:16746
Vedúci práce:Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Administratívna budova Generali
Monolitická železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Statická a dynamická analýza prvkov nosnej konštrukcie výškovej časti objektu:
Zvislé a vodorovné zaťaženie (vietor, seizmicita) stužujúcich prvkov objektu.

Podrobný statický výpočet stužujúceho jadra. Návrh výstuže stien jadra, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.

Podrobný statický výpočet stropnej dosky 1NP. Návrh výstuže, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.

Výkresy výstuže podrobne riešených prvkov v statickom výpočte.
  
Rozsah práce:Technická správa.
 
 Statický výpočet.
 
 Prílohy.
 
 Výkresová dokumentácia:
 
 - Výkres tvaru stropnej dosky 1NP.
 
 - Výkresy výstuže stropnej dosky 1NP.

 - Výkresy výstuže stien stužujúceho jadra.
  
Literatúra:
  1. MAJDÚCH, D. -- HARVAN, I. -- FILLO, Ľ. Riešenie betónových konštrukcií v praxi. Bratislava : Alfa, 1991. 352 s. ISBN 80-05-00645-4.
  2. HARVAN, I. -- ABRAHOIM, I. Vybrané state z betónových konštrukcií: Učebné texty pre 4. a 5.ročník študijného odboru Pozemné stavby a architektúra,zameranie Statika. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 90 s. ISBN 80-227-1913-7.
  3. HARVAN, I. Železobetónové nosné sústavy: Navrhovanie podľa európskych noriem. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 292 s. ISBN 80-227-2414-9.
  4. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- HALVONIK, J. Betónové konštrukcie: Navrhovanie podľa EN 1992-1-1. Bratislava : Betoning, s.r.o., 2005. 314 s. ISBN 80-969422-5-5.
  5. HARVAN, I. Predpätý betón: navrhovanie podľa spoločných európskych noriem. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 262 s. ISBN 978-80-227-2797-6.
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2009Ing. Peter Štofaňák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
garant študijného programu