21. 11. 2019  0:25 Elvíra
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Peter Štofaňák – SvF I-NKP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra betónových konštrukcií a mostov
 Stavebná fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Štofaňák
Študijný program:nosné konštrukcie pozemných stavieb
Študijné odbory:5.1.4. pozemné stavby, 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-5348-16746
ID študenta:16746
Vedúci práce:Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Administratívna budova Generali
Monolitická železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Statická a dynamická analýza prvkov nosnej konštrukcie výškovej časti objektu:
Zvislé a vodorovné zaťaženie (vietor, seizmicita) stužujúcich prvkov objektu.

Podrobný statický výpočet stužujúceho jadra. Návrh výstuže stien jadra, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.

Podrobný statický výpočet stropnej dosky 1NP. Návrh výstuže, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.

Výkresy výstuže podrobne riešených prvkov v statickom výpočte.
  
Rozsah práce:Technická správa.
 
 Statický výpočet.
 
 Prílohy.
 
 Výkresová dokumentácia:
 
 - Výkres tvaru stropnej dosky 1NP.
 
 - Výkresy výstuže stropnej dosky 1NP.

 - Výkresy výstuže stien stužujúceho jadra.
  
Literatúra:
  1. MAJDÚCH, D. -- HARVAN, I. -- FILLO, Ľ. Riešenie betónových konštrukcií v praxi. Bratislava : Alfa, 1991. 352 s. ISBN 80-05-00645-4.
  2. HARVAN, I. -- ABRAHOIM, I. Vybrané state z betónových konštrukcií: Učebné texty pre 4. a 5.ročník študijného odboru Pozemné stavby a architektúra,zameranie Statika. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 90 s. ISBN 80-227-1913-7.
  3. HARVAN, I. Železobetónové nosné sústavy: Navrhovanie podľa európskych noriem. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 292 s. ISBN 80-227-2414-9.
  4. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- HALVONIK, J. Betónové konštrukcie: Navrhovanie podľa EN 1992-1-1. Bratislava : Betoning, s.r.o., 2005. 314 s. ISBN 80-969422-5-5.
  5. HARVAN, I. Predpätý betón: navrhovanie podľa spoločných európskych noriem. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 262 s. ISBN 978-80-227-2797-6.
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2009Ing. Peter Štofaňák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
garant študijného programu