9. 12. 2019  16:14 Izabela
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Martina Šuchová – SvF B-TMS pres [sem 4, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Martina Duchoňová
Študijný program:technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5370-26152
ID študenta:26152
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Konzultant:prof. Ing. František Ohrablo, PhD. (KPS), doc. Ing. Igor Hudoba, PhD. (statika)
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU Bratislava
  
Názov práce:Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Technológia stavieb:
1. Projekt organizácie výstavby
1.1 Technická správa
Identifikačné údaje, charakteristika staveniska, charakteristika stavby,
koncepcia postupu výstavby, koncepcia zariadenia staveniska, ochrana
životného prostredia pri výstavbe, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
požiarna ochrana staveniska, termínové podmienky realizácie stavby
1.2 Situácia k projektu organizácie výstavby
1.3 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby
2. Technologický predpis pre realizáciu stropných monolitických betónových
konštrukcií
Účel, rozsah platnosti, súvisiace dokumenty, definície pojmov a použité
skratky, pracovné postupy, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana
životného prostredia, kontrolný a skúšobný plán
3. Konštrukcie pozemných stavieb
Situácia a technická správa, základy, 1 detail, pôdorys typického podlažia,
priečny rez schodišťom, 2 pohľady
4. Statika
4.1 Predbežný návrh rozmerov nosných prvkov
4.2 Výkres tvaru, resp. zostáv dielcov montovaných konštrukcií typického
podlažia

Poznámka:
Riešenie záverečnej práce musí byť v súlade s konštrukčným riešením stavby, ktoré poslucháč vypracoval na ateliérovej tvorbe a v rámci záverečnej práce. Tento konštrukčný projekt poslucháč predloží pri obhajobe záverečnej práce. Obhajoba bakalárskej práce sa týka špecifikácii zadania - body 1 a 2.
  
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
  2. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
  3. JURÍČEK, I. -- BAJZA, A. -- CESNAK, J. Konštrukcie budov z monolitického betónu: Technické parametre - konštrukčné systémy - komponenty systémov - realizačné firmy - dodávatelia. Bratislava : Eurostav, 2005. 155 s. ISBN 80-969024-2-3.
  4. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Stavenisková prevádzka a zariadenie staveniska. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 203 s.
  5. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
  6. Platné právne predpisy a STN
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2009Ing. Martina Šuchová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu