Oct 22, 2019   9:18 p.m. Sergej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martina Šuchová – FCE B-TMS den [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Martina Duchoňová
Študijný program:technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5370-26152
ID študenta:26152
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Konzultant:prof. Ing. František Ohrablo, PhD. (KPS), doc. Ing. Igor Hudoba, PhD. (statika)
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU Bratislava
  
Názov práce:Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Technológia stavieb:
1. Projekt organizácie výstavby
1.1 Technická správa
Identifikačné údaje, charakteristika staveniska, charakteristika stavby,
koncepcia postupu výstavby, koncepcia zariadenia staveniska, ochrana
životného prostredia pri výstavbe, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
požiarna ochrana staveniska, termínové podmienky realizácie stavby
1.2 Situácia k projektu organizácie výstavby
1.3 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby
2. Technologický predpis pre realizáciu stropných monolitických betónových
konštrukcií
Účel, rozsah platnosti, súvisiace dokumenty, definície pojmov a použité
skratky, pracovné postupy, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana
životného prostredia, kontrolný a skúšobný plán
3. Konštrukcie pozemných stavieb
Situácia a technická správa, základy, 1 detail, pôdorys typického podlažia,
priečny rez schodišťom, 2 pohľady
4. Statika
4.1 Predbežný návrh rozmerov nosných prvkov
4.2 Výkres tvaru, resp. zostáv dielcov montovaných konštrukcií typického
podlažia

Poznámka:
Riešenie záverečnej práce musí byť v súlade s konštrukčným riešením stavby, ktoré poslucháč vypracoval na ateliérovej tvorbe a v rámci záverečnej práce. Tento konštrukčný projekt poslucháč predloží pri obhajobe záverečnej práce. Obhajoba bakalárskej práce sa týka špecifikácii zadania - body 1 a 2.
  
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
  2. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
  3. JURÍČEK, I. -- BAJZA, A. -- CESNAK, J. Konštrukcie budov z monolitického betónu: Technické parametre - konštrukčné systémy - komponenty systémov - realizačné firmy - dodávatelia. Bratislava : Eurostav, 2005. 155 s. ISBN 80-969024-2-3.
  4. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Stavenisková prevádzka a zariadenie staveniska. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 203 s.
  5. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
  6. Platné právne predpisy a STN
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2009Ing. Martina Šuchová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu