Jan 28, 2020   1:30 p.m. Alfonz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Slavomír Hrdlička – MTF I-AIP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Slavomír Hrdlička
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:MTF-5264-34923
ID študenta:34923
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Modelovanie systému riadenia krokových motorov SIMOSTEP pomocou softvéru Matlab
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Krátko opíšte štruktúru a charakteristiky prostriedkov SIMATIC S7-300 na riadenie krokových motorov.
2. Navrhnite a realizujte simulačný model krokových motorov.
3. Navrhnite postupnosť testovania dynamických charakteristík krokových motorov pomocou navrhnutého modelu.
4. Aplikujte navrhnutú postupnosť na matematickom modeli.
5. Vykonajte syntézu poznatkov.
  
Dátum zadania:20. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2009Ing. Slavomír Hrdlička
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu