7. 4. 2020  21:50 Zoltán
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Michaela Abelová – SvF I-NKI den [sem 2, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra kovových a drevených konštrukcií
 Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Michaela Abelová
Študijný program:nosné konštrukcie inžinierskych stavieb
Študijný odbor:5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-5346-12252
ID študenta:12252
Vedúci práce:prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.
Konzultant:Ing.Tomáš Živner
Miesto vypracovania:Katedra kovových a drevených konštrukcií
  
Názov práce:Návrh mosta na rýchlostnej komunikácii R7 v km 128,824 pri Demandiciach
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Most premosťuje údolie nad cestou I/75 a poľnou cestou. Začiatok mosta leží v smerovom oblúku s polomerom R = 1500 m, koniec mosta je v prechodnici. Niveleta komunikácie stúpa po celej dĺžke mosta v sklone 4,50 %.

Variantné riešenia treba dokumentovať vypracovaním prehľadného výkresu na úrovni Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a predbežného statického výpočtu.

Výsledný variant treba dokumentovať prehľadným výkresom na úrovni Dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a príslušným statickým posúdením.

Forma odovzdania diplomovej práce:

1. Vypracujte alternatívne návrhy mostnej konštrukcie a ich technicko -
   ekonomické porovnanie
2. Prehľadné výkresy alternatívnych návrhov na úrovni DUR
3. Prehľadný výkres vybranej alternatívy na úrovni DSP
4. Výkres určených častí s detailmi na úrovni DRS
5. Technickú správu s výkazom materiálu a s cenou nosnej konštrukcie
6. Statický výpočet

Odporúčaná literatúra:
1. Pechar, J. - Bureš, J.- Schindler, A. : Kovové mosty. ALFA/SNTL, Praha, 1990.
2. Schindler, A - Bureš, J. : Kovové mosty . SNTL/ALFA. Praha, 1975.
3. Tesár, A.: Kovové konštrukcie a mosty . Moderné oceľové mosty - prvá časť.
   ES SVŠT, Bratislava, 1971.
4. Tesár, A.: Kovové konštrukcie a mosty . Moderné oceľové mosty - druhá
   časť. ES SVŠT,Bratislava,1977.
5. Hofmann, P. : Stahlbrücken. Handbuch für den Stahlbau - Band IV. VEB
   Verlag für Bauwesen. Berlin, 1974.
7. Roik, K.: Vorlesungen über Stahlbau. Ernst & Sohn ,1983.
8. Orthotropic Steel Plate Deck Bridges, Design Manual, AISC, New York, 1963.
9. Ryall, M.J. - Parke, G.A.R. - Harding, J.E.: Manual Bridge Engineering.
   Thomas Telford 2000.
10.Časopisy: Stahlbau, Inž. stavby, Konstrukce.


OPONENT: Ing. Ladislav NAGY
  
Rozsah práce:Návrh variant premostenia údolia pre danú niveletu s vhodným konštrukčným riešením mosta
  
Literatúra:
  1. Odporúčaná literatúra je uvedená v časti Špecifikácia zadania
  
Dátum zadania:30. 01. 2008
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2008Bc. Michaela Abelová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
garant študijného programu