Feb 28, 2020   1:37 a.m. Zlatica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Monika Čížeková – MTF I-EBI comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Monika Čížeková
Študijný program:environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo
Študijné odbory:4.3.2. environmentálne inžinierstvo, 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5268-34744
ID študenta:34744
Vedúci práce:Ing. Richard Kuracina, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Inherentná bezpečnosť pri historických nehodách
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Popis základov analýzy rizika
2. Popis inherentnej bezpečnosti ako metódy na zvyšovanie bezpečnosti, metódy na dosiahnutie inherentne bezpečnejšieho stavu
3. Popis vybranej historickej nehody
4. Analýza rizík historickej nehody s dôrazom na identifikáciu a navrhnutie opatrení
5. Posúdenie inherentnej bezpečnosti ako metódy pre zvyšovanie bezpečnosti systémov
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:20. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2009Ing. Monika Čížeková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu