Aug 11, 2020   3:16 a.m. Zuzana
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Mgr. Martin Ornst – MTF I-AIP comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Mgr. Martin Ornst
Študijný program:
automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor:
5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:
MTF-5264-52578
ID študenta:
52578
Vedúci práce:
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Konzultant:
Ing. Eduard Nemlaha
Miesto vypracovania:
UIAM MTF STU v Trnave
 
 
Názov práce:Dochádzkový systém firmy založený na biometrickej identifikácii ako modul informačného systému
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Analyzujte súčasný stav používania dochádzkového systému v danej firme.
2. Opíšte jednotlivé dochádzkové systémy na trhu.
3. Navrhnite a implementujte dochádzkový systém.
4. Vytvorte základný návrh integrácie dochádzkového systému do informačného systému firmy.
5. Vyhodnoťte Vami navrhované riešenie.
 
 
Dátum zadania:
20. 02. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
07. 05. 2009Ing. Mgr. Martin Ornst
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu