14. 11. 2019  19:44 Irma
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Mgr. Martin Ornst – MTF I-AIP komb [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Mgr. Martin Ornst
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:MTF-5264-52578
ID študenta:52578
Vedúci práce:prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Konzultant:Ing. Eduard Nemlaha
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Dochádzkový systém firmy založený na biometrickej identifikácii ako modul informačného systému
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte súčasný stav používania dochádzkového systému v danej firme.
2. Opíšte jednotlivé dochádzkové systémy na trhu.
3. Navrhnite a implementujte dochádzkový systém.
4. Vytvorte základný návrh integrácie dochádzkového systému do informačného systému firmy.
5. Vyhodnoťte Vami navrhované riešenie.
  
Dátum zadania:20. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2009Ing. Mgr. Martin Ornst
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu