Oct 14, 2019   3:13 p.m. Boris
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Róbert Horúcka – MTF I-EBI comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Róbert Horúcka
Študijný program:environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo
Študijné odbory:4.3.2. environmentálne inžinierstvo, 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5268-31376
ID študenta:31376
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:JAVYS, a.s., Jaslovské Bohunice
  
Názov práce:Stanovenie termickej stability produktov bitúmenácie RAO pomocou diferenčnej termickej analýzy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Fyzikálno-chemická charakterizácia rádioaktívnych odpadov
2. Aplikácia bitúmenačnej technológie pri zneškodňovaní RAO
3. Termická stabilita RAO a produktov bitumenácie
4. Možnosti aplikácie metód termickej analýzy pri posudzovaní termickej stability RAO
5. Vyhodnotenie experimentálnych výsledkov a odporúčania pre prax
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:20. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2009Ing. Róbert Horúcka
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu