22. 11. 2019  19:49 Cecília
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Róbert Horúcka – MTF I-EBI komb [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Róbert Horúcka
Študijný program:environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo
Študijné odbory:4.3.2. environmentálne inžinierstvo, 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5268-31376
ID študenta:31376
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:JAVYS, a.s., Jaslovské Bohunice
  
Názov práce:Stanovenie termickej stability produktov bitúmenácie RAO pomocou diferenčnej termickej analýzy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Fyzikálno-chemická charakterizácia rádioaktívnych odpadov
2. Aplikácia bitúmenačnej technológie pri zneškodňovaní RAO
3. Termická stabilita RAO a produktov bitumenácie
4. Možnosti aplikácie metód termickej analýzy pri posudzovaní termickej stability RAO
5. Vyhodnotenie experimentálnych výsledkov a odporúčania pre prax
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:20. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2009Ing. Róbert Horúcka
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu