Apr 1, 2020   4:27 a.m. Hugo
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Marek Štofaňák – FEEIT B-PI den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Marek Štofaňák
Študijný program:Priemyselná informatika
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:FEI-5402-23204
ID študenta:23204
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
  
Názov práce:Rovinné polohovanie s krokovými motormi
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:24. 09. 2007
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2008Ing. Marek Štofaňák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
garant študijného programu