Mar 28, 2020   7:48 p.m. Soňa
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Pavol Seman, PhD. – FME D-ARSP den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Pavol Seman
Študijný program:automatizácia a riadenie strojov a procesov
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:SjF-10942-28679
ID študenta:28679
Vedúci práce:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  
Názov práce:Prediktívne riadenie nelineárneho mechatronického systému
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Návrh algoritmov prediktívneho riadenia pre triedu nelineárnych nestabilných mechatronických systémov s čiastočným ovládaním, riešenie pre prípad rotačného invertovaného kyvadla.
Modelovanie a identifikácia daného mechatronického systému, návrh prediktívneho riadenia na báze zloženého riadiaceho zákona s garanciou stability a schopnosťou zohľadniť zadané obmedzenia.
Návrh a technické riešenie laboratórneho fyzikálneho modelu "rotačné invertované kyvadlo/pendubot". Návrh algoritmov pre vyšvihnutie kyvadla.
Technická a programová realizácia navrhnutých riešení v prostredí Matlab/Simulink, simulačné overenie a overenie v reálnom čase.
  
Dátum zadania:01. 10. 2007
  
Dátum odovzdania:30. 06. 2013Ing. Pavol Seman
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
garant študijného programu