24. 10. 2020  0:19 Kvetoslava
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Stanislav Šurina – MTF I-OAM komb [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Stanislav Šurina
Študijný program:
obrábanie a montáž
Študijný odbor:
5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:
MTF-5284-34897
ID študenta:
34897
Vedúci práce:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Konzultant:
Ing. Peter Pokorný, PhD.
Miesto vypracovania:
Katedra obrábania a montáže
 
 
Názov práce:
Opotrebenie a trvanlivosť vybraných druhov rezných nástrojov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Úvod
2. Vypracovanie teoretickej časti a stanovenie cieľa diplomovej práce
3. Návrh experimentálnych materiálov, prác a metód ich riešenia
4. Vypracovanie experimentálnej časti diplomovej práce
5. Diskusia výsledkov experimentov
6. Záver
7. Literatúra
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
07. 05. 2009Ing. Stanislav Šurina
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Zdenko Lipa, CSc.
garant študijného programu