Oct 15, 2019   3:41 a.m. Terézia
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jan Tenora – MTF D-IBE ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Jan Tenora
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor:8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-10903-52766
ID študenta:52766
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
  
Názov práce:Hodnotenie nebezpečenstva výbuchu horľavých plynov a pár z technologických zariadení
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:01. 03. 2010
  
Dátum odovzdania:30. 09. 2011Ing. Jan Tenora
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu