28. 1. 2020  4:32 Alfonz
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Radoslav Belás – MTF I-OAM komb [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Radoslav Belás
Študijný program:obrábanie a montáž
Študijný odbor:5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:MTF-5284-34192
ID študenta:34192
Vedúci práce:prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Miesto vypracovania:PSL a.s. Považská Bystrica
  
Názov práce:Racionalizácia výroby vybraných súčiastok v podmienkach PSL a.s. Považská Bystrica
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1.Výrobný program a výrobný profil firmy
2.Súčasný stav výroby
3.Návrh racionalizácie výroby
4.Rozpracovanie vybraných operácií
5.Zhodnotenie prínosov navrhovaného riešenia
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2009Ing. Radoslav Belás
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Zdenko Lipa, CSc.
garant študijného programu