29. 5. 2020  19:15 Vilma
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Silvia Sýkorová – FA B-AU den [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
 
Fakulta architektúry
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Silvia Sýkorová
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor:
architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FA-5468-40164
ID študenta:
40164
Vedúci práce:Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Miesto vypracovania:
FA STU, Bratislava
 
 
Názov práce:Garni Hotel***- Dunajská ul., Bratislava
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1. Architektúra (projekt stavby pre územné konanie) - textová a výkresová časť s náležitosťami projektu stavby pre ÚK (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre architektonické navrhovanie budov, ich územného a objemového riešenia, 3D zobrazenie).
2. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre stavebné konanie) - textová a výkresová časť s náležitosťami projektu stavby pre SK (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre navrhovanie budov pre účely stavebného konania), 3D zobrazenie, bilancia ukazovateľov a ekonomiky stavby, model (je prílohou elaborátu práce).
3. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre realizáciu stavby) - vybraná časť dokumentácie technického, materiálového a výtvarného riešenia budovy (pôdorys, rez, 3 detaily).
 
 
Rozsah práce:
Projekt stavby pre územné a stavebné konanie s prehĺbením vybraných časti.
 
 
Dátum zadania:
15. 02. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
07. 06. 2010Ing. arch. Silvia Sýkorová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. arch. akad. arch. Peter Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu