Nov 13, 2019   10:53 p.m. Stanislav
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Mitter – FCE D-TS4 ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Peter Mitter
Študijný program:technológia stavieb
Študijný odbor:5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-10931-24296
ID študenta:24296
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
  
Názov práce:Tlak čerstvého betónu na stenu debnenia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Aktualizovať metodiku na výpočet tlaku ČB na stenu debnenia, zohľadňujúcu rozhodujúce faktory vplyvu.
Určiť koreláciu medzi priebehom tuhnutia betónovej zmesi a výsledný tlakom čerstvého betónu na stenu vertikálneho debnenia.
  
Dátum zadania:01. 10. 2007
  
Dátum odovzdania:31. 08. 2012Ing. Peter Mitter
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu