Feb 16, 2020   11:24 p.m. Ida, Liana
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ján Milde, PhD. – MTF B-PPT den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ján Milde
Študijný program:počítačová podpora výrobných technológií
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5290-56936
ID študenta:56936
Vedúci práce:Ing. Ivan Buranský, PhD.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Obrábanie a medicína
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Štúdium literatúry z danej problematiky.
 
2. Využitie CA technológii v medicíne.

3. Aplikácie technológie obrábania v medicíne.
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:03. 06. 2011Ing. Ján Milde, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu