Jun 19, 2019   7:01 a.m. Alfréd
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ida Furiková – FA B-KAKP den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav Urbanizmu
 Fakulta architektúry
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ida Furiková
Študijný program:krajinná architektúra a krajinné plánovanie
Študijný odbor:6.1.17. krajinná a záhradná architektúra
Evidenčné číslo:FA-5474-15463
ID študenta:15463
Vedúci práce:Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
  
Názov práce:Brusno - centrum obce
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Postupovať podľa harmonogramu zadania určenom garantom predmetu
  
Rozsah práce:Časť A - krajinársko - architektonická štúdia, časť B - projekt stavby PS1, PS2
  
Dátum zadania:19. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:15. 06. 2007Ing. Ida Furiková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
vedúci pracoviska