Feb 21, 2020   8:42 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Pavel Bodnár – FCFT B-AIM den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Pavel Bodnár
Študijný program:automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5415-25522
ID študenta:25522
Vedúci práce:Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
  
Názov práce:Dynamické generovanie obrázkov vo formáte SVG
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je vytvoriť modul s názvom "pečiatka". Jedná sa o webovú aplikáciu založenú na jazykoch HTML(SVG), PHP a SQL (MySQL).

Opis modulu:
- Zobrazenie základných typov pečiatok uložených v databáze
- Pre zvolený typ pečiatky vytvorenie objednávky
- Objednávka umožňuje vyber jednotlivých častí pečiatky
- Užívateľ si môže cez webové rozhranie navrhnúť otlačok pečiatky vo vektorovom tvare
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:18. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2009Ing. Pavel Bodnár
študent
 
 
 
 
prof. Dr. Ing. Miroslav Fikar
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Miroslav Fikar
garant študijného programu