Apr 5, 2020   6:19 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Bučka – FME B-ALSM den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Bučka
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5230-57689
ID študenta:57689
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Sejč, CSc.
Konzultant:doc. Ing. Pavol Sejč, CSc.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Zváranie hliníka a jeho zliatin laserovým lúčom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Hliníkové materiály na výrobu autokarosérií
2. Zvariteľnosť hliníka a jeho zliatin
3. Princíp zvárania laserovým lúčom
4. Typy laserov, parametre procesu laserového zvárania
5. Špecifiká zvárania Al a jeho zliatin laserovým lúčom
6. Možnosti praktickej aplikácie technológie laserového zvárania vybraných dielcov autokarosérie.
  
Rozsah práce:40 strán
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:11. 06. 2011Ing. Martin Bučka
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu