5. 4. 2020  6:49 Miroslava
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Lucia Kühnelová – FA B-AU pres [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Lucia Kühnelová
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-57766
ID študenta:57766
Vedúci práce:Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Miesto vypracovania:ÚUÚP FA STU Bratislava
  
Názov práce:Námestie baníkov v Rožňave
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:  Formou urbanisticko-architektonickej štúdie (UAŠ) a projektu stavby (PS) navrhnite riešenie Námestia baníkov v Rožňave. Obsah a rozsah zadania
časť A: urbanisticko architektonický návrh riešenia (forma UAŠ):
     - prieskum priestoru, analýza, problémový výkres
     - varianty urbanisticko - architektonického riešenia (škice ku kontrole rozpracovanosti)
     - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie
     - návrh mobiliáru
časť B: PS - projekt stavby :
    - stavebno - architektonická časť; konštrukčné a architektonické detaily
časť C: Prílohy : sprievodná správa, tabuľková časť
Podrobnejšiu špecifikáciu zadania obsahuje príloha k zadaniu, ktorú vydá ÚUÚP
  
Rozsah práce:grafická a textová časť
  
Dátum zadania:24. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 06. 2012Ing. arch. Lucia Kühnelová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu