Oct 31, 2020   11:19 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Tamara Čendulová – FAD B-AU den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry a dizajnu
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Tamara Čendulová
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor:
5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FAD-5468-57781
ID študenta:57781
Vedúci práce:Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Miesto vypracovania:
ÚUÚP FA STU Bratislava
  
Názov práce:Námestie baníkov v Rožňave
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Formou urbanisticko-architektonickej štúdie (UAŠ) a projektu stavby (PS) navrhnite riešenie Námestia baníkov v Rožňave. Obsah a rozsah zadania
časť A: urbanisticko architektonický návrh riešenia (forma UAŠ):
     - prieskum priestoru, analýza, problémový výkres
     - varianty urbanisticko - architektonického riešenia (škice ku kontrole rozpracovanosti)
     - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie
     - návrh mobiliáru
časť B: PS - projekt stavby :
    - stavebno - architektonická časť; konštrukčné a architektonické detaily
časť C: Prílohy : sprievodná správa, tabuľková časť
Podrobnejšiu špecifikáciu zadania obsahuje príloha k zadaniu, ktorú vydá ÚUÚP.
 
 
Rozsah práce:
grafická a textová časť
 
 
Dátum zadania:13. 02. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
04. 06. 2012Ing. arch. Tamara Čendulová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu