24. 10. 2020  13:07 Kvetoslava
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Adam Fabo – FAD B-AU pres [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 
Fakulta architektúry a dizajnu
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Adam Fabo
Študijný program:
architektúra a urbanizmus
Študijný odbor:
5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FAD-5468-57796
ID študenta:
57796
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Konzultant:
Ing.arch. K. Gécová, vegetácia
Miesto vypracovania:Fakulta architektúry STU v Bratislave
  
Názov práce:
Rekonštrukcia Námestia baníkov v Rožňave
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Formou urbanisticko-architektonickej štúdie (UAŠ) a projektu stavby (PS) navrhnite riešenie Námestia baníkov v Rožňave. Obsah a rozsah zadania
časť A: urbanisticko architektonický návrh riešenia (forma UAŠ):
     - prieskum priestoru, analýza, problémový výkres
     - varianty urbanisticko - architektonického riešenia (škice ku kontrole rozpracovanosti)
     - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie a návrh mobiliáru
časť B: PS - projekt stavby :
    - stavebno - architektonická časť; konštrukčné a architektonické detaily
časť C: Prílohy : sprievodná správa, tabuľková časť
Podrobnejšiu špecifikáciu zadania obsahuje príloha k zadaniu, ktorú vydá ÚUÚP
 
 
Rozsah práce:
Grafická a textová časť podľa špecifikácie zadania a prílohy k zadaniu
 
 
Dátum zadania:
13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:
04. 06. 2012Ing. arch. Adam Fabo
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu