13. 12. 2019  12:32 Lucia
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Barbora Jursová – SvF B-TMS pres [sem 8, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Barbora Jursová
Študijný program:technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5370-58366
ID študenta:58366
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Konzultant:Ing. arch. Dr. Roman Rabenseifer (KPS); Ing. Mária Bellová, PhD. (statika)
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU Bratislava
  
Názov práce:Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Technológia stavieb:
   1.1 Projekt organizácie výstavby
     - Technická správa k POV
     - Situácia k projektu organizácie výstavby
   1.2 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby
   1.3 Technologický predpis pre debnenie stropnej konštrukcie
       vrátane grafickej interpretácie vo formáte A1 (poster)
2. Konštrukcie pozemných stavieb
   2.1 Situácia a technická správa
   2.2 Tematický konštrukčný celok (3 detaily)
   2.3 Pôdorys typického a 1. nadzemného podlažia, priečny rez schodišťom, 1
       pohľad
3. Statika - betónové konštrukcie:
     - Výkres tvaru / zostavy dielcov typického podlažia
     - Statický výpočet s výkresom výstuže vybraného nosného prvku
    - Technická správa statiky
  
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
  2. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
  3. JURÍČEK, I. -- BAJZA, A. -- CESNAK, J. Konštrukcie budov z monolitického betónu: Technické parametre - konštrukčné systémy - komponenty systémov - realizačné firmy - dodávatelia. Bratislava : Eurostav, 2005. 155 s. ISBN 80-969024-2-3.
  4. JURÍČEK, I. Konštrukcie budov z monolitického betónu. Bratislava: Eurostav, 2005.
  5. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
  6. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- BENKO, V. -- HALVONIK, J. Betónové konštrukcie: Navrhovanie podľa STN EN 1992-1-1. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.
  7. NEUMANN, D. Savebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005.
  8. NEUMANN, D. -- WEINBRENNER, U. -- HESTERMANN, U. -- RONGEN, L. Stavebné konštrukcie II.: Frick/Knöll 2. Bratislava : Jaga, 2006. 499 s. ISBN 80-8076-035-7.
  9. SANDANUS, J. -- SÓGEL, K. Drevené nosné konštrukcie: Príklady. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 136 s. ISBN 978-80-227-3331-1.
  10. Platné právne predpisy a STN.
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2012Ing. Barbora Jursová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu