Oct 24, 2020   1:52 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Barbora Jursová – FCE B-TMS den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 
Stavebná fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Barbora Jursová
Študijný program:technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor:
5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-5370-58366
ID študenta:
58366
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Konzultant:Ing. arch. Dr. Roman Rabenseifer (KPS); Ing. Mária Bellová, PhD. (statika)
Miesto vypracovania:
Stavebná fakulta STU Bratislava
 
 
Názov práce:
Bytový dom
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:1. Technológia stavieb:
   1.1 Projekt organizácie výstavby
     - Technická správa k POV
     - Situácia k projektu organizácie výstavby
   1.2 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby
   1.3 Technologický predpis pre debnenie stropnej konštrukcie
       vrátane grafickej interpretácie vo formáte A1 (poster)
2. Konštrukcie pozemných stavieb
   2.1 Situácia a technická správa
   2.2 Tematický konštrukčný celok (3 detaily)
   2.3 Pôdorys typického a 1. nadzemného podlažia, priečny rez schodišťom, 1
       pohľad
3. Statika - betónové konštrukcie:
     - Výkres tvaru / zostavy dielcov typického podlažia
     - Statický výpočet s výkresom výstuže vybraného nosného prvku
    - Technická správa statiky
 
 
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania
 
 
Literatúra:
  1. FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
  2. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
  3. JURÍČEK, I. -- BAJZA, A. -- CESNAK, J. Konštrukcie budov z monolitického betónu: Technické parametre - konštrukčné systémy - komponenty systémov - realizačné firmy - dodávatelia. Bratislava : Eurostav, 2005. 155 s. ISBN 80-969024-2-3.
  4. JURÍČEK, I. Konštrukcie budov z monolitického betónu. Bratislava: Eurostav, 2005.
  5. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
  6. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- BENKO, V. -- HALVONIK, J. Betónové konštrukcie: Navrhovanie podľa STN EN 1992-1-1. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.
  7. NEUMANN, D. Savebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005.
  8. NEUMANN, D. -- WEINBRENNER, U. -- HESTERMANN, U. -- RONGEN, L. Stavebné konštrukcie II.: Frick/Knöll 2. Bratislava : Jaga, 2006. 499 s. ISBN 80-8076-035-7.
  9. SANDANUS, J. -- SÓGEL, K. Drevené nosné konštrukcie: Príklady. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 136 s. ISBN 978-80-227-3331-1.
  10. Platné právne predpisy a STN.
 
 
Dátum zadania:
13. 02. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
18. 05. 2012Ing. Barbora Jursová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu