28. 2. 2020  1:30 Zlatica
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Diana Rodáková – FA B-AU pres [sem 9, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
 Fakulta architektúry
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Diana Rodáková
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-58584
ID študenta:58584
Vedúci práce:Ing. arch. Ĺubica Ilkovičová, CSc.
Miesto vypracovania:FA STU Bratislava
  
Názov práce:Polyfunkčný bytový dom, Galvaniho ul., Bratislava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Architektúra (projekt stavby pre územné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre architektonické navrhovanie budov, ich územného a objemového riešenia, 3D zobrazenie).
2. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre stavebné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre navrhovanie budov pre účely stavebného konania), 3D zobrazenie, bilancia ukazovateľov a ekonomiky stavby, model (je prílohou elaborátu práce).
3. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre realizáciu stavby) - vybraná časť dokumentácie technického, materiálového a výtvarného riešenia budovy (pôdorys, rez, 3 detaily).
  
Rozsah práce:Projekt stavby pre územné a stavebné konanie s prehĺbením vybraných častí.
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. arch. Diana Rodáková
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu